About Darko Calić

Radovi Darka Calića nastaju u svim situacijama u kojima se on nalazi, pa samim tim predstavljaju integralni deo njegove svakodnevice.

U priči o njegovi radovima neophodno je pomenuti sam proces pronalaženja elemenata koji će kasnije formirati delo. Sam proces pronalaženje materijala neodvojiva je celina u razumevanju njegovog odnosa prema radovima. Takođe ovaj proces predstavlja značajan segment nastanka i značenja rada. Korišćeni/upotrebljeni materijali predstavljaju objedinjujući faktor koji je prisutan u celokupnom, inače naglašeno heterogenom karakteru njegovogopusa. Ovi materijali koji predstavljaju tragove/svedočanstva nekog prethodnog života najčešće su izmešteni iz gradskog okruženja. Oni su korišćeni kao glavni material u ciklusima Stamped faces, Plastic i CartON collage. Gradsko okruženje ne predstavlja samo područje u kome Darko pronalazi material za svoje radove, ono podstiče na razmišljane ali i pruža mogućnost da se u njemudeluje. U tom smislu mnogi Darkovi radovi postavljani su u slobodni prostor,  van galerija, što je omogućilo direktan kontakt dela sa publikom/prolaznicima kojima je ostavljena mogućnost recepcije dela na neočekivanom mestu, koje je zapravo jedino pravo okruženje koji omogućava njihovo funkcionisanje. Ovo su radovi  koji su foto dokumentovani pošto je njihov karakter efemeran.

Tumačenje Darkovih poruka može da počne od sagledavanja određenih pojmova, čije prisustvo u njegovom radu može da se okarakteriše kao pojava ključnih reči. Termini grad, fabrika, reciklaža, društvo, život predstavljaju putokaz, odnosno smernice za dalje razumevanje njegovog rada.

Još jedna od objedinjujućih karakteristika koja je prisutnau svim ciklusima radova je razumevanje trenutka u komeživimo. Iako su konstruisani postepeno i nije unapred zacrtano ni, u potpunosti definisano ono što emituju, Darkovi radovi predstavljaju reakciju koja je posledica njegovog opažanja aktuelnesocijalno-političke situacije, raslojavanja društva iustaljene hijerarhije odnosno centara moći. Kroz svoje radove Darko opominje i poziva na stalnu budnost i osvešćenost. Problemi kojima se bavi su globalni, dešavaju se danas, ali su istovremeno i vanvrememenski i mogu da se prepoznaju u svakoj situaciji kada se mi, kao učesnici u društvu, ponašamo samo kao pijoni. Pristupajući radovima sa ciljem tumačenja njihovih poruka, posmatrač će biti u situaciji da neće moći u potpunosti da prodre u njihovu suštinu. U tom kontekstu radove treba tumačiti kao pisma čiji jezik nije jasan svakome, tačnije poruka će biti jasna samo onome kome je namenjena.

Tia Knežević,

Istoričar umetnosti, Kustos galerije FLU